Anbi

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Protestantse Stichting Oude Kerk Aalburg
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 8538.20.417
Website adres: http://www.oudekerkaalburg.nl/
E-mail: oudekerkaalburg@gmail.com
Adres: Maasdijk 57
Postcode: 4261 AD
Plaats: Wijk en Aalburg
Postadres:
Postcode:
Plaats:

De stichting is opgericht overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in de ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland(art 3-1a en b GRS).

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse stichting Oude Kerk Aalburg.

 B. Samenstelling bestuur.

  • Voorzitter                                                    W.H. van der Hoeven
  • Vice voorzitter: (vanuit kerkenraad)  A.Leenman
  • Penningmeester                                       A. Leenman              
  • Secretariaat:                                              AJ. Haaksema
  • Algemene leden:                                       N. van Bergeijk

C. Doelstelling/visie.

Doel van de stichting is een zinvolle bestemming geven aan het oude monumentale kerkgebouw met een maatschappelijke relevante functie waarbij de basisgedachte een kerk midden in de maatschappij is . 

D. Beleidsplan.

1.Met het organiseren van activiteiten in het oude kerkje middelen genereren om het onderhoud en exploitatie kosten van het gebouw te dekken.

2.Het gebouw wordt op dit moment voornamelijk gebruikt voor uitvaart en huwelijksdiensten 

3. In ons beleidsplan wordt komende jaren gefocusd op: 

verdere professionalisering van de dienstverlening en invulling van een cultureel programma.

Naast reguliere onderhoud aan dit rijksmonument worden plannen uitgewerkt om het gebouw intern meer functioneel te maken en daarbij ook breder gezocht wordt naar middelen om dat mogelijk te maken.

E. Beloningsbeleid.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het kerkgebouw is regelmatig verhuurd geweest voor trouwerijen zowel kerkelijk als burgerlijk en begrafenissen

Ook zijn er culturele activiteiten georganiseerd. 

G. Voorgenomen bestedingen.

Omdat de kerk een rijksmonument is worden er door de monumentenwacht regelmatig inspecties gehouden. Daaraan gekoppeld is een subsidiebeschikking waardoor een deel van de kosten voor onderhoud kunnen worden gedekt. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen hiervan afwijken omdat dit een heel boekjaar zal zijn.

Toelichting

Het jaar 2014 geeft nog geen volledig beeld van de werkelijke kosten en baten voor de stichting, er zijn nl diverse kosten cq opbrengsten die nog door de hervormde gemeente Aalburg betaald cq ontvangen zijn.

Het jaar 2015 zal echter wel volledig zijn.